August 2019
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Ingen hendelser

Idrettsforsikring for barn

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert 

aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikr
ing.

 

 

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestem

melsene nedenfo

r. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. 

Forsikringspremien betales av NIF.

 

Hvem forsikringen gjelder: 

a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF 

b) Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF 

c) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi. 

d) Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen 

e) Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetn. at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2 

f) Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år. 

g) Forsikringen gjelder i hele verden

 

Hva forsikringen gjelder: 

a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. 

b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

 

Hvor/når forsikringen gjelder 

Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.

 

Hvordan melde ifra om en idrettsskade? 

Alle skader må meldes elektronisk.

 

Skadeskjema:

http://www.idrettshelse.no/skadeskjema

(For skader inntruffet før 01.01.2015: Bruk if skadeskjema)

Idrettens skadetelefon:

All diagnostisering og behandling utover akuttbehandling skal bestilles av Idrettens Skadetelefon, uten dette bortfaller retten til erstatning: