Mars 2019
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ingen hendelser

Referat årsmøte 2013 IL TJALG Fotball

Referat fra årsmøte 2013

Mobanen
07.04.2014     kl. 1900- 2050
IL TJALG Fotball 

SAKSLISTE

 

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede – Det kom 46 medlemmer av IL Tjalg og 41 av disse var stemmeberettiget.
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. – Innkalling ble godkjent.  På forslag fra Kjell A. Nilsen ble sak 11 flyttet frem til sak 9.
 3. Valg av møteleder. – Roger Stangnes ble enstemmig valgt til møteleder
 4. Valg av referent. – Leif M. ble valgt til referent 
 5. Valg av to til å underskrive protokollen – Johanne Pettersen og Are Bendiksen ble valgt til å skrive under protokollen
 6. Årsberetning 2013 – Årsberetningen ble tatt til etterretning med et tillegg vedrørende 7 jentedommere.
 7. Fastsettelse av treningsavgift. 

Gjeldende treningsavgifter:
15-16 år……….kr. 1300,-
13-14 år……… kr. 1100,-
11-12 år……….kr.   800,-
8-10 år……….kr.   500,-
Under 8 år…...……kr.   300,-

Kjell Arne stilte spørsmål om fritak for treningsavgift for mamma og pappatrener kontra trenere uten barn. Årsmøtet mente dette var en sak for styret.

Etter forslag fra Leif Morten ble treningsavgiftene stående uforandret. 

 1. Regnskap/budsjett – Dette er ikke mottatt fra regnskapsbyrået, grunnet sent innkomne bilag fra oss. Kommer regnskapet i løpet av mandag blir det lagt frem på årsmøtet. – Regnskapet ble ikke mottatt og årsmøtet støttet forslag om gjennomføring av årsmøtet og innkalle til ekstraordinært årsmøte når regnskapet foreligger.
 2. Sak 11 i sakslisten.

Sak vedrørende nedleggelse av all fotball for IL Tjalg fra og med 13 år.

Forslag 1: IL Tjalg legger ned sitt tilbud fra og med 13 år for jenter og gutter i IL Tjalg. Denne gruppen blir gitt et tilbud i BIL IL.  Tjalg Hovedlaget/styret i Tjalg fotball anbefaler årsmøtet å si ja til dette forslaget.

Forslag 2: fra arbeidsgruppen: IL Tjalg fotball viderefører sin satsing på ungdomsgruppen for jentene under forutsetning av et godt sammensatt styre og at lederfunksjonen er ivaretatt. Guttene G 01 må selv finne den beste løsningen for sitt lag.

Forslag 1 fikk 26 stemmer og Forslag 2 fikk 15 stemmer.

 1. Valg. Styret i IL Tjalg fotball har bestått av Leder og 3 styre medlemmer og ett varamedlem
  • Valgkomiteens innstilling:

Geir A.Sandøy
Johanne Pettersen
Sigbjørn Thomassen
Kjell Arne Nielsen 

Etter konstituering velger styret inn de personer som trengs herunder baneansvarlig, husansvarlig, sponsoransvarlig, arbeidsgruppe for gjennomføring av Inventum/tjalgcup  evt. andre nødvendige funksjoner
Grunnet utfallet av sak 9 trakk alle kandidater seg fra sine foreslåtte styreverv.
Hovedlaget vil fungere som styre frem til ekstraordinært årsmøte der også valg må på sakslisten.

 1. Valg av ny valgkomite. Her valgte årsmøtet Berit Hartviksen som leder med Jørn Johansen og Liv- Astrid Bang som medlemmer og Roger Haugen som varamedlem. 

Møteleder fikk takk for sin innsats og Leif M. takket for møtet og ønsket alle vel hjem.

Årsmøtet avsluttet kl. 2050

Leif M. Slotvik
referent

Are Bendiksen                                                                                   Johanne Pettersen

Sign                                                                                                   Sign