Mai 2019
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Ingen hendelser

Salhusmarka Idrettspark

Dette lyder kanskje vel optimistisk. Men optimister må vi være så derfor ser vi framover. Det er fra styret i TJALG tatt initiativ til å få kommunen på banen angående arealer til framtidige skoleformål. 1 Salhus Sletauneområdet...Det er kanskje en del som kjenner til at kommunen har utarbeidet og fått godkjent en arealplan for området Deler av Salhus og Sletaune og areal ved ungdomshuset på Mosheim. (Tjalgavisa nr.2001) 


 Denne planen forteller hva som i framtiden skal skje på de forskjellige arealene ...l nærheten av Mosheimkrysset er det avsatt et areal på ca 15 da hvor foreslåes å plassere en eventuell framtidig skole med omkringliggende arealer.. herunder også arealer for idrett og fritidsaktiviteter. Vi i Tjalg styre innser at det ikke vil være mulig å gi tilbud til medlemmene våre med tanke på arealer for aktivitet av forskjellig slag. Anlegget på Mo ligger langt unna og medlemsmassen er blitt stor. Vi mener derfor det er nødvendig å ta saken opp med kommunen.. Få avklart arealbehov for et fremtidig skoleområde samt areal for idrettsaktiviteter.. Fra

Tjalg er Ketil Strand og Ragnvald Dundas oppnevnt til å jobbe med saken..

Vi har ønsket å samordne idrettslagets tanker med Brønnøy sentralskole tanker og i denne sammenhengen har vi Ruth Børsheim som medarbeider i gruppen. Vi har hatt ei befaring i området fra Mosheimkrysset til Sletaune.. Videre har vi hatt et par arbeidsmøter samt at vi har møtte ordfører og rådmannen, Magnar Solbakk og Teknisketat. Konklusjonen fra dette siste møtet var at vi ble bedt om å legge fram et forslag med arealbehov og andre aktuelle tanker..

I arbeidet så langt er det utarbeidet forslag fra Sentralskolen samt at vi fra Tjalg har konkludert med arealbehov og forslag til lokalisering. Samla arealbehov synes å være 40-50 da. dette ligger det areal vi mener er nødvendig å ha til rådighet for framtidig bruk. Det er viktig at kommunen tar opp til drøfting snarest arealbehov, endelig plassering og deretter innleder forhandlinger med aktuelle grunneiere. Gruppens vurdering ang. plassering av framtidig skoleområde utbyggingsområde for idrettsaktiviteter Går ut få å vurdere å benytte arealer lengre sør i planområdet, dette med tanke på klimatiske og aronderingsmessige forhold. Arbeidsgruppens mål er å kunne legge frem forslag til kommunen i uke 48 (2000).