Mai 2019
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Ingen hendelser

ÅRSMELDING FOR HOVEDLAGET FOR ARBEIDSÅRET 2014

Styret har bestått av:Leder

Leif Morten Slotvik

Nestleder

Are bendiksen

Styremedlem/Sekretær

Beate Einvold

Styremedlem

Sigsten A.Fjelldal

Varamedlem/kasserer

Mona Aa. Velde

Leder Turn

Marianne Stokka Dalheim

Leder Ski

Per Otto Stangvik

Leder fotball

Marte Myren

Leder Idrettsskolen

Jostein Nybakken

Leder Stupbratt

Jan Roar Jacobsen

                                                                                                                                        
Representant til idrettsrådets: Leif Morten Slotvik

Revisor:  Kari Fiske Tveråmo
Revisor   Ivar Steen
Valgkomite: Leder. Liv-Astrid Bang for 1 år

                    Berit Hartvigsen for 1 år

                    Kurt Blomseth for 2 år

MØTER:
Styret i hovedlaget har i arbeidsåret 2014 avholdt 6 styremøter. Det har vært behandlet 40 saker. I tillegg er mye avklart gjennom bruk av epost.

ØKONOMI:
Vi en tilfredsstillende økonomi. Dette som en følge av undergruppenes gode drift og regnskapskontroll. Inntektene til hovedlaget består av medlemskontigent, kommunale tilskudd, Lokale aktivitetsmidler, grasrotandelen som stadig øker og vi fikk en overføring på ca.84 tusen for 2014. Samt hovedlagets hovedsponsorer Helgeland Sparebank og Sport 1 gjennom Umbroavtalen. Hovedlagets midler går til diverse støttetiltak til undergruppene og kompetanseheving. Vi har bevisst jobbet med en bedre økonomi for å ha midler til de tiltak vi vet kommer. Nytt og forenklet medlemsarkiv vil gi oss større kontroll og derav sikre at alle betaler sitt medlemsskap.


MEDLEMSUTVIKLING:
Tjalg idrettslag hadde 700 medlemmer ved årsskiftet. Vi ser at medlemsmassen har økt grunnet forbedret kontroll. Mange har også sett fordelen av familiemedlemsskapet


ARBEIDSOMRÅDER:

1.
Hovedlagets hovedoppgave er å legge til rette for at undergruppene kan drive og kan drive sin aktivitet på best mulig måte. Dette gjennom støtte til søknader og økonomisk bistand.

2. Tjalgs framtid:

Tjalghallen AS der IL Tjalg har 100% eierandel.

I 2014 ble hallen lagt ut på anbud og priser betydelig høyere enn forventet kom inn. Dette medførte at prosjektet Tjalghallen ble noe nedjustert dog med ivaretakelse av spilleflate, fullverdig klatrehall og hoppegrop. I tillegg er det lagt inn et klubbrom der IL Tjalg bl.a. kan samle sine arkiver. Målsettingen er fortsatt en realisering og byggestart i 2015. Da vil Stupbratt få et flott anlegg til disposisjon. At også turn blir ivaretatt med bl.a. en flott hoppegrop tilsier betydelig letter drift og derav letter tilgang på trenere.

IL Tjalg har i tillegg velfungerende undregrupper som gjør en stor jobb for sine anlegg og fysisk aktivitet for store og små i Brønnøy.

Vil spesielt fremheve vår skigruppe som fortsatt greier å opprettholde et gratistilbud for alle med kun anleggsmidler som støtte fra BK. Men også fotballgruppens klubbhus og bane er i de beste hender og potensialene er store for denne store gruppen mht spillerutvikling.
 


3. Anlegg og annet

IL Tjalg er nå godt rustet med et flott anlegg på Gåsheia for skigruppen der bl.a. ny sørvegg og nye vinduer er på plass og et nyrenovert anlegg på Mo for fotballgruppen.

I ballbingen er det aktivitet alle dager i uken. Delvis også på vinterstid. Her bør vi se på muligheten til nok en ballbinge i salhusområdet.

4. Idrettsrådet:
Leif Morten har sittet i Idrettsrådet. Det har vært avholdt 1 møte i Idrettsrådet. Viktige arbeidsområder som det har vært jobbet med er;


·         Fordeling av lokale aktivitetsmidler.

·         Anleggsplan og prioritering av spillemidler

5. Viktige støttespillere for IL Tjalg:

Til slutt vil vi rette en takk til alle som denne perioden har bidratt, økonomisk og på andre måter, til at Tjalg IL har kunnet gi et idrettstilbud til barn og unge.
Næringslivet i Brønnøy er generelt meget positiv til vårt arbeidet for barne- og ungdomsidrett. Uten deres støtte ville det frivillige idrettsarbeide stoppet opp.


En spesiell takk til Våre hovedsponsorer Helgeland Sparebank og Sport 1 gjennom umbroavtalen.

styret