Mai 2019
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Ingen hendelser

REFERAT ÅRSMØTE 2014 IL Tjalg Hovedlaget Skihytta på Gåsheia 03.03.2015

1. Godkjenning av de stemmeberettigede
10 stemmeberettigede til stede

2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste godkjent.

3. Valg av møteleder.
Leif Morten Slotvik ble valgt til møteleder.

4. Valg av referent.
Liv-Astrid Bang ble valgt til referent.
5. Valg av to til å underskrive protokollen.
Marianne Dalheim og Jostein Nybakken ble valgt til å underskrive protokollen.

6. Årsberetninger 2014
Hovedlaget: Godkjent

Skigruppen: Godkjent

Fotballgruppen: Godkjent.

Turngruppen: Godkjent

Stupbratt: Godkjent

Idrettsskolen: Godkjent

7. Fastsettelse av medlemskontingent.
Ingen endringer
Godkjent.

8. Regnskap 2014, budsjett 2015
Hovedlaget -
Skigruppen-
Fotballgruppen-
Turngruppen-
Stupbratt -
Idrettsskolen-

Samlet regnskap for IL Tjalg hovedlaget inkludert undergrupper ble lagt frem og godkjent.

9. Forslag på nytt navn på i §22 i vedtektene - Idrettsstipend erstattes med Tjalgarheimstipendet
Forslaget ble etter orientering fra Leif Morten Slotvik, vedtatt.

10. Tjalghallen - orientering v/Styreleder Tore Tveråmo

Prosessen så langt:
Våren 2014 ble hallen lagt ut på anbud og man fikk et anbud på 59 mill.
Innleid prosjekteringsfirma, Arcon, fikk reforhandlet denne avtalen til 53 mill.

 

Dette var fremdeles for høyt da vi skal forholde oss til en budsjettramme på 42 mill.
Arcon ble høsten 2014 faset ut av prosjektet med råd til prosjektet om å redusere areal med 1000 m2 for å komme i mål. Dette ble gjort og det ble innhentet 2 nye anbud fra GL Bygg og Bolt på henholdsvis 45 mill og 42 mill.

 

Bolt ble valgt der de har gitt tilbud på hallen på 42 mill, garantert max-sum med de kvaliteter som er lagt inn.
Januar 2015 anmodet styret i Tjalghallen AS og styret i IL Tjalg Brønnøy kommune om å ta over prosjektet. Dette med bakgrunn i at prosjektet trengte 15 mill i tillegg til de 13,7 som allerede ble vedtatt, men saldert ut av økonomiplanen. Et forslag til samarbeidsavtale ble i denne sammenheng også oversendt kommunen.

 

Rådmannen er positiv til hallen. Det blir et spørsmål om omfordeling av midler i Brønnøy kommune og dette diskuteres nå blant politikerne.
Interessen for å realisere prosjektet oppleves som stor i alle de politiske partier.

Februar 2015 ble nye tegninger som følge av reduksjon av areal sendt inn til KUD, og godkjent.
KUD beregnet nå tilsagnet på tippemidler til prosjektet på hele 18.48 mill, faktisk enda høyere enn tidligere.

Arbeidsgruppa skal ha nytt møte med administrasjonen medio mars.


Endringer av tegninger fra de opprinnelige tegninger:
1.etg
- Sosialrom med et lite kjøkken er flyttet ned ved inngangspartiet
- Klasserom og squashhall går ut (fjernet fra 1. etg.)
- Hoppegrop i et rom på 44 m2 er kommet inn i 1 etg med full takhøyde (turn)
- Antall dusjer, teknisk rom og lager er opprettholdt
- Klatreveggen er opprettholdt
- Spilleflaten er opprettholdt 25 x 45 meter

2. etg
Tribune med 290 sitteplasser er opprettholdt
Buldrerom opprettholdt
Klubbrom på 73 m2
Kontor
Arkiv

I tillegg er hallen senket med 1 meter i høyden, som gir besparelser i forhold til både byggekostnader og drift (oppvarming).

Orientering ved styreleder Leif Morten Slotvik, om forslaget til samarbeidsavtale mellom IL Tjalg og Brønnøy kommune, forutsatt Brønnøy kommunes overtagelse av prosjektet Tjalghallen.Årsmøtet tok orienteringen til etterretning med følgende presisering:

I forbindelse med vårt forslag til samarbeidsavtale med BK omkring Tjalghallen ønsker årsmøtet å presisere:
IL Tjalg har bidratt betydelig gjennom Tjalghallen AS for en realisering av hallen. Årsmøtet mener dette er bidrag nok. Årsmøtet i IL Tjalg er av den formening at en hall på Salhus er en kommunal oppgave og må ikke belaste den store frivillige innsats for barn og unge og begrense denne grunnet bidrag til en kommunal hall.


Imidlertid står IL Tjalg ved sin foreslåtte samarbeidsavtale, men denne forutsetter en ferdigstillelse innen utgangen av 2016.
Etter den tid kan IL Tjalg ikke forskuttere en videreføring av samarbeidsavtalen.

11. . Tjalghallen AS - nedleggelse av As et - Forslag Årsmøtet gir styret i Tjalghallen fullmakt til å legge ned Tjalghallen AS i løpet av 2015. Dette om styret i Tjalghallen finner dette formålstjenelig.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt og tas til følge.

12. Organisasjonsplan

Organisasjonsplanen ble lagt frem og tatt til følge.

13. Valg.
Valgkomiteens innstilling.

Leder: Leif M.Slotvik for 1 år
Nestleder: Are Bendiksen (ikke på valg)
Kasserer Mona Velde for 2 år
Styremedlem: Sigsten A. Fjelldal (ikke på valg)
Styremedlem: Jostein Nybakken for 2 år
1.vara Beate Einvold, for 1 år
Leder for turn: Marianne Dalheim
Leder for ski : Per Otto Stangvik
Leder for fotball: Marthe Myren
Leder for idrettskolen: ikke konstituert
Leder for Stupbratt : Jan Roar Jakobsen

Representanter til idrettsrådet: Leif Morten Slotvik og Beate Einvold

Revisor: Ivar Steen
Revisor Kari Fiske Tveråmo
Alle ble enstemmig valgt.

14. Valg av ny valgkomite.
Styrets innstilling:
Leder. Liv-Astrid Bang for 1 år
Berit Hartvigsen for 1 år
Kurt Blomseth (ikke på valg)

Alle ble enstemmig valgt.

15. Valg av leder og styremedlemmer i Tjalghallen AS
Forslag på gjenvalg av Tore Tveråmo.

Tore Tveråmo ble enstemmig valgt.
16. Påskjønnelser/æresmedlemsskap .Overrekkelse av innsatspris
Påskjønnelse
Tore Tveråmo ble tildelt blomster for sin hittil velfortjente innsats og engasjement for Tjalghallen.

Hederstegn
Skigruppa ved leder Per Otto Stangvik ble tildelt IL Tjalgs hederstegn for mangeårig innsats med å holde skihytta og anlegget på Gåsheia åpen og vedlike for distriktets innbyggere.

Æresmedlemskap
Leif Morten Slotvik ble tildelt æresmedlemskap i IL Tjalg. Nestleder, Are Bendiksen, redegjorde for komiteens begrunnelse og overrakte blomster og diplom som bevis på æresmedlemskapet.

Marianne Dalheim - sign Jostein Nybakken- sign


---------------------------------- ------------------------------------------

Referent: Liv-Astrid Bang