August 2019
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Ingen hendelser

Krav om politiattest

I IL Tjalg blir ordningen håndtert på følgende måte:

 

Alle frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Herunder også styremedlemmer og varamedlemmer.

Innhenting av politiattest er gratis.

 

Innhenting på en-to-tre:

 

1:Søknaden om politiattest, se link under, fylles ut av deg og skjema for formålet med attesten får du hos styret i den undergruppen du tilhører. Deretter sender du skjemaene til Politiet pr. post eller elektronisk.

 

Skjema 1. får du hos styret i den undergruppen du tilhører

 

Skjema 2. finner du her https://attest.politi.no/

 

Husk ditt 11 sifrede personnummer og huk av for -frivillige organisasjoner - begge steder.

 

2: Bekreftet kopi av legitimasjon legges ved, ved innsending pr. post.

3: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget. 

4: Attesten skal framvises til styret i den gruppen de tilhører.

 

IL Tjalg skal ikke ha attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

 

Personer som ikke har fremvist politiattest, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Med vennlig hilsen 

Styret i IL Tjalg

 

 

Bakgrunn

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Hvem omfattes av ordningen?

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget.

Det er ikke enhver kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming som gir anledning til å avkreve politiattest. For at oppgaven skal anses å innebære et tillits- eller ansvarsforhold menes det normalt at oppgaven vil gi en posisjon overfor mindreårige/mennesker med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom.

 

Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen.

 

Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for å sikre at alle idrettslag har de samme gode rutinene for å forebygge overgrep. Alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett skal ha den samme ordningen og den samme beskyttelsen uavhengig av hvilken idrett de driver eller hvilket idrettslag de er tilsluttet.

 

Søknadsprosedyre

Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, som kan lastes ned nedenfor, skal vedlegges søknaden.

 

Idrettslagets bekreftelse

Styret i idrettslaget skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattester. Vedkommende skal fylle ut følgende skjema:

 

Bekreftelse på formål med politiattest

 

Deler av skjemaet er ferdig utfylt, men det må påføres informasjon om den personen det søkes om politiattest for, navn på idrettslaget, samt hvilken stilling vedkommende skal ha/hvilken oppgave vedkommende skal utføre. I feltet «Fødselsnummer» skal kun fødselsdato påføres. 

 

Et ferdig utfylt skjema overleveres til den personen som skal søke om politiattest, alternativ kan det skannes inn og sendes på epost til vedkommende. 

 

Levering av søknad 

Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest:

 

https://attest.politi.no/

 

Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes:

Søknad om politiattest - bokmål

Søknad om politiattest - nynorsk

 

Skjemaet sendes til: 

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester

Postboks 113

9951 Vardø

 

Fremvisning av politiattest

Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. 

 

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, er det ikke anledning til å la vedkommende få utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet eller ikke fremvist den politiattestansvarlige.